தற்போதைய வாழ்க்கைப் பாதை

இப்பக்கம் என்னுடைய தற்போதைய வாழ்க்கைப்பாதையை, நீண்ட கால அலகைச் சுருக்கி எழுதப்பட்டது.

கடைசியாக மே 2019ல் இப்பதிவு மாற்றி எழுதப்பட்டது.

இப்பகுதி குறித்த சிறு அறிமுகம், ஆர்வமுள்ளோர் வாசித்துப்பார்க்கலாம், ஆங்கில வடிவமே உள்ளது. “தற்போதைய” வாழ்க்கைப்பாதையை எழுதுபவர்களின் தொகுப்பு, மற்றும் இது ஏன் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது என ஒரு விளக்கம்.